Kutxa Fundazioaren laguntzen deialdia 2022rako

Descripcion Corta
Gipuzkoako irabazi asmorik gabeko erakundeek 2022an garatu beharreko...
Texto largo

Gipuzkoako irabazi asmorik gabeko erakundeek 2022an garatu beharreko gizarte edota kultura ekimenetarako Kutxa Fundazioak ematen dituen laguntzen deialdiaren oinarriak.

>> Oinarriak (pdf formatuan)

>> Aurkezteko epea: 2021eko azaroaren 5etik, 9:00etan, abenduaren 9ra (14:00ak arte)

>> Atari pribaturako sarbidea (eskuragarri aurkezteko epearen barruan)

>> Prentsa-oharra (pdf formatuan)

KF Laguntzak 2022


01. Aurkezpena

Gipuzkoako gizartearekin duen konpromisoa betetzeko, Kutxa Fundazioak irabazi asmorik gabeko Gipuzkoako erakundeek garatutako proiektu sozial eta kulturalei laguntzeko urteroko deialdia egin du 2016. urtetik.

Duela gutxi, Kutxa Fundazioak hausnarketa estrategikoko prozesu bat egin du, eta bere helburutzat definitu du Gipuzkoa kultuagoa, sortzaileagoa, bidezkoagoa eta iraunkorragoa lortzen laguntzeko erantzunak sustatzea eta babestea, gaitasun kritikoa eta konpromiso kolektiboa sustatuz, eta hori lortzeko Gipuzkoako pertsona eta erakunde guztiek euren konpromiso soziala eta ingurumenekoa aktiba dezaten eta 2030 agenda lor dezaten helburu bezala definitu du.

Horretarako, Kutxa Fundazioak hainbat jarduera-ildo garatuko ditu, eta berrikuntza gisa, bi laguntza-deialdi sustatuko ditu 2021 – 2022 aldian, urtero egin ohi zen deialdi bakarraren ordez:

 1. Deialdi bat, Gipuzkoako irabazi asmorik gabeko erakundeek 2022an garatu beharreko gizarte edota kultura ekimenei laguntzeko eta elkarte-sarea indartzeko, beren programak eta zerbitzuak Gipuzkoa kulturatuagoa, sortzaileagoa, bidezkoa eta iraunkorrago baten alde garatzeko.
 2. Bigarren deialdi bat, Kutxa Fundazioak 2030 Agendari lotutako lehentasunezko erronka estrategikoei erantzuten dieten proiektu eraldatzaileak garatzen dituzten erakundeen arteko aliantzen bidez berrikuntza soziala bultzatzeko.

Deialdi horiek Nazio Batuen Garapen Iraunkorreko Helburuen eta Agenda 2030en barruan daude.

Testuinguru horretan, Kutxa Fundazioak Gipuzkoako irabazi asmorik gabeko erakundeek 2022an garatu beharreko gizarte edota kultura ekimenetarako laguntzen deialdiaren oinarriak jarri ditu abian, hurrengo epigrafean zehazten diren esparruetan gizarte edota kultura -ekimenak garatu eta sustatzen dituzten erakundeei laguntzeko, garapen jasangarriaren helburuei eta Nazio Batuen 2030 garapen-agendari erantzunez.

02. 2022 Gizarte edota Kultura Ekimenen Deialdiaren helburua

Deialdi honen helburua da 2030eko Garapen Iraunkorraren Agendari erantzunez, jarduera eremu hauetan gizarte edota kultura ekimenak garatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeei laguntzea.

 • Genero-berdintasuna, feminismoa eta gizarte-ekitatea sustatzea (5. GJH)
  Genero-aldea atalartekotasunetik murriztea sustatzen duten ekimenak.
 • Pobrezia, gizarteratzea eta bizikidetza (1. eta 10. GJH)
  Egoera ahulean dauden pertsona eta kolektiboei laguntzen dieten ekimenak, aukera-berdintasunaren paradigmatik abiatuta, inor baztertu gabe.
 • Gizarte ongizatea eta autonomia pertsonala sustatzea (3. GJH).
  Ahalduntze pertsonala eta soziokomunitarioa eta autonomia pertsonala sustatzeko ekimenak.
 • Balioetan heztea eta herritartasun kritikoa sustatzea. (4. GJH)
  Herritartasun kontziente eta konprometitua eraikitzea bultzatzen duten ekimenak. Gizarte irekia, plurala eta solidarioa eraikitzeko eta osatzeko gai dena.
 • Haurrak eta gazteak babestea (10. GJH)
  Gizartean baztertuak izateko arriskuan dauden adin txikikoak eta gazteak babesteko ekimenak, baliabide eta zerbitzuak berdintasunez eskura ditzaten.
 • Iraunkortasunerako eta klima-aldaketaren aurkako borrokarako hezkuntza (12, 13, 14 eta 15. GJH).
  Larrialdi klimatikoari aurre egiteko aktibazio soziala sustatzen duten kontzientziazioari lotutako ekimenak.
 • Kultura sustatzea (11. GJH)
  Sorkuntza eta ekoizpen artistikoari laguntzeko ekimenak, eta herritarren parte-hartzea sustatzen duten kultur ekitaldiak antolatzea.
 • Euskara ikuspegi integratzailetik sustatzea. (18*. GJH)
  Euskara, haren erabilera eta ikaskuntza gizarte-kohesiorako eta euskal kultura eta arimaren transmisiorako bide gisa sustatzeko ekimenak.
 • Zahartze aktiboa eta bakardadearen prebentzioa (3. GJH).
  Adinaren aurka borrokatzen duten ekimenak, zahartze aktiboa sustatzen dutenak, horri lotutako mendekotasun-egoerak prebenituz eta belaunaldien arteko harremanak erraztuz.

03. Irabazi asmorik gabeko entitateek bete beharreko baldintzak

Deialdi honetan irabazi asmorik gabeko entitateek parte hartu ahalko dute, baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Irabazi asmorik gabeko entitate gisa eratuta eta dagokion erregistroan inskribatuta egotea.
 • Gutxienez urtebeteko antzinatasuna izatea, kasuan kasuko erregistroan izena ematen denetik, deialdian parte hartzeko unean.
 • Egoitza ofiziala eta ekimena Gipuzkoan garatzea edo Gipuzkoan errotze sozial egiaztagarria izatea.
 • Zerga eta lan arloko betebeharrak egunean izatea.
 • Aurkeztutako ekimena garatzeko kaudimena egiaztatzea, horretarako eskatzen den dokumentazioaren bidez.
 • Aurreko deialdietan Kutxa Fundaziotik jasotako laguntzak behar bezala justifikatu izana.
 • Banku kontu bat izatea Kutxabank S.A.n, non entitate onuradunak jasotako zenbatekoa sartuko baita.
 • Beste irabazi asmorik gabeko erakunde batzuekin lankidetzan garatutako ekimenek parte hartu ahal izango dute deialdian; hala ere, erakunde bat izango da eskatzailea eta, hala badagokio, Kutxa Fundazioarekin hitzarmena sinatuko du honek; laguntzaren onuraduna izango da eta Kutxa Fundazioaren aurrean ekimena bere osotasunean gauzatzeko ardura izango du. Entitate laguntzaileak behar bezala erregistratuta egon beharko dira plataforman eta irabazi asmorik gabeko erakundeei oinarrietako 03 puntuan eskatzen zaizkien bete beharreko baldintzak beteko dituzte.

Deialdi honetatik kanpo daude:

 • Administrazio publikoak, estatukoak, autonomikoak eta tokikoak.
 • Aurreko puntuan aipatutako administrazio publikoei lotutako edo haien mendeko erakunde autonomoak, enpresa-entitate publikoak eta gainerako erakunde publikoak. Adibidez, mankomunitateetako edo tokiko garapen-agentzietako erakundeak, administrazioko erakunde autonomoak, etab.
 • Administrazioari lotutako edo haren mendeko sozietate eta fundazio publikoak.
 • Enpresei, ikerketa zentroei edo unibertsitateei lotutako irabazi asmorik gabeko entitateak.
 • Lanbide eta/edo enpresa izaerako elkarte edo entitateak.
 • Sozietate merkantilak.

04. Deialdiaren xede diren ekimenei eskatzen zaizkien baldintzak

Ekimenak edo zerbitzuak Gipuzkoan garatu beharko dira eta lurralde horretan bizi diren pertsonak izango dira hartzaileak.

Deialdi honetatik kanpo daude ekitaldi puntualetara zuzentzen diren ekimenak, hala nola, jardunaldiak edo mintegiak, azterlanak, ikerketak, etab.

Gizarte-zerbitzuak emateko finantziazioa eskatzen bada, ezin izango dira izan Gipuzkoako Foru Aldundiaren Zorroaren Dekretuan zerrendatutako Prestazioen Katalogoan sartutako zerbitzuak, salbu eta finantzaketa publikoak zerbitzu horren kostu osoa estaltzen ez badu. Kasu horretan, behar bezala justifikatu beharko da.

Kasu guztietan, entitateek ekimenak edo zerbitzuak finantzatzeko eskatuko da, bai funts propioen bidez, bai beste entitate edo erakunde batzuek emandako baliabideen bidez, gutxienez %25a.

05. Eskaerak aurkeztea

Entitate bakoitzak eskaera bakarra aurkeztu ahalko du, bere deskripzio eta aurrekontuarekin, eta 02. epigrafean zehaztutakoetatik zein esparruri lotzen zaion adieraziko du.

Gainera, entitate berak proiektu baten aurkezle gisa eta proiektu bakar baten laguntzaile gisa parte har dezake.

Eskaerak Kutxa Fundazioaren deialdien atariaren bidez egingo dira, plataforman erregistratu ondoren, eta behar diren datu eta frogagiri guztiak aurkeztuko dira. Atarira Kutxa Fundazioaren www.kutxa.eus webgunearen bidez sartu ahal izango da, “Deialdiak” atalean.

Eskaera ez da tramitatutzat joko eta, beraz, ez da ebaluatuko Kutxa Fundazioak balioztatu ezean.

Informazio eta dokumentazio guztiak indarrean egon beharko dute eskaera aurkezten den unean.

Datuen babesari dagokionez, erakundeek Kutxa Fundazioarekin duten harremana datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen legeriaren mende egongo da.

Ezarritako epetik kanpo jasotako eskaerak ez dira onartuko.

Entitate bat Kutxa Fundazioak sustatutako edozein deialditan laguntza baten onuradun izateak ez du esan nahi beste helburu bat duten beste deialdi batzuetara aurkeztu ezin daitekeenik, baldin eta behar bezala bete baditu finantza-justifikazioko baldintzak eta deialdi bakoitzean eskatutako jarduerak


06. Exekuzio-aldia

Proiektuak 2022an gauzatu beharko dira.


07. Agiriak

Entitatea akreditatzeko dokumentazio hau aurkeztu beharko da (nahitaezkoa):

 • Entitatearen identifikazio fiskaleko txartelaren kopia.
 • Entitatearen estatutuen kopia, behar bezala legeztatuak.
 • Eskatzailearen ordezkaritza ahalmenen kopia, edo, bestela, estatutuen arabera entitate eskatzailearen izenean jarduteko gaitasuna ematen dion karguaren izendapena.
 • Proiektuaren kudeaketan erakundea ordezkatzen duen pertsonaren NAN.
 • Entitateak dagokion erregistro administratiboan duen inskripzioaren kopia.

**Deialdien plataforman erregistratuta dauden irabazi-asmorik gabeko erakundeek dokumentazioa berrikusi beharko dute, behar bezala eguneratzeko, hala badagokio.

Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira eskaera aurkezteko (nahitaezkoa):

 • Ogasunarekiko betebeharrak eguneratuak dituela frogatzen duen ziurtagiri eguneratua.
 • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eguneratuak dituela frogatzen duen ziurtagiri eguneratua.
 • Azken bi ekitaldietako galdu-irabazien kontua, legezko ordezkari batek sinatua.
 • Azken ekitaldiko Sozietateen gaineko Zergaren aitorpen osoa.
 • Kutxabank, S.A.ren kontu korrontearen titulartasuna frogatzen duen ziurtagiria.
 • Proiektuaren aurrekontua eta aurrekontuaren frogagiriak.
 • Lankidetza horretan parte hartzen duten entitateek lankidetza hori frogatu beharko dute. Horretarako, lankidetzan aritzen diren entitateen ordezkariek sinatutako plataforman eskuragarri egongo den agiria aurkeztu beharko dute.

Dokumentazio gehigarria (ez da nahitaezkoa)

 • Proiektua finantzatzeko beste iturri batzuen ekarpenari buruzko ebazpenaren edo ebazpenen kopia, edo, ebatzi gabe badago, eskaeraren kopia.
 • Entitatearen bolondresen plana.
 • Kode etikoa, jokabide kodea, berdintasun plana, gizarteratzeko politikak edo bizitza pertsonala, familia eta lana bateratzeko plana eta hizkuntza politikarako plana.


08. Balorazioa

Aurkeztutako ekimenak baloratzerakoan irizpide hauek hartuko dira kontuan:

Entitatearen balorazioa (% 30)

 • Egokitasuna: Kutxaren estrategiarekin bat datorren jarduera-eremua
 • Esperientzia eta gaitasun teknikoa: ekimenen kudeaketan esperientzia izatea eta garaiz eta behar bezala justifikatzeko gaitasuna.
 • Oinarri soziala: bazkide/elkartuen edo boluntario aktiboen eta xedearekin konprometitutakoen oinarri soziala.
 • Bideragarritasun eta iraunkortasun ekonomikoa: entitatearen jasangarritasun ekonomikoa eta proaktibitatea finantzaketa iturriak bilatzean.

Entitatearen balorazioan gutxienez % 50a lortu beharko da.

Ekimenaren balorazioa (% 70)

 • Egokitasuna: deialdiaren helburura eta Kutxaren helburu eta lehentasunetara egokitzea
 • Justifikazioa: ekimenaren testuingurua eta beharra behar bezala azaltzea eta irtenbide diferentziala identifikatzea.
 • Diseinuaren kalitatea: ebaluatzaileek hautemandako kalitatea, ekimenaren gauzatzea eta jasangarritasuna bermatzeko
 • Bideragarritasun ekonomikoa: erakundeak ekimenari ekarriko dizkion baliabide propioak zehaztea, giza baliabideen, baliabide materialen eta ekonomikoen koherentzia ekimenaren kostu osoarekin.
 • Espero den eragina: onuradunengan izango duen eragina neurtzea, beste interes talde batzuetan zeharkako eraginak sortzeko aukera, ekimenaren irismena, gizarte arazoei aurre egiteko formula berriak planteatzea, etab.
 • Zeharkako alderdiak: generoaren, euskararen eta ingurumenaren alderdi praktiko eta estrategikoak kontuan hartuko dira ekimenaren esku-hartzean.
 • Alderdi bertikalak: ekimenaren planteamenduan beste eragile batzuekiko lankidetza maila.
 • Ekimenaren onurak jasangarriak izatea: badira mekanismoak onuradunek ekimenari jarraipena edo erreplikazioa emateko, finantziazio-iturri alternatiboak aurreikusten dira, etab.

Ekimenaren balorazioan gutxienez % 60a lortu beharko da.


09. Ekarpen ekonomikoa eta gastu egozgarriak

Kutxa Fundazioak gehienez ere aurkeztutako aurrekontuaren %75a emango du. Hala ere, Kutxa Fundazioak ezin izango du 20.000 euro baino gehiago ekarpen ekonomikoa eman banakako ekimenen kasuan, eta 50.000 euro baino gehiago lankidetza ekimenen kasuan.

Guztira finantzatu beharreko zenbatekoak, bai Kutxa Fundazioak ematen dituen laguntzengatik, bai eskaeraren xede den ekimenak jasotzen dituen beste laguntza osagarri batzuengatik, ez du gaindituko ekimenaren zenbateko osoa edo aurrekontua. Kutxa Fundazioak diru-laguntza bat emateak ez du esan nahi Fundazioaren baliabideak doan erabili ahal izango direnik.

Kutxa Fundazioak ematen duen laguntza eskaeraren xede den ekimena gauzatzearekin zuzenean lotutako gastuak ordaintzeko erabiliko da, eta argi eta garbi azaldu eta justifikatu beharko da ekimena garatzeko beharra.

Ez da laguntzarik eskatuko gastu hauetarako:

 • Deialdiaren urtetik kanpo egindako gastuak (2022).
 • Langile berriak kontratatzea, kalte-ordainak edo lan bajak.
 • Boluntarioen dedikazio orduak.
 • Zorrak, finantza-amortizazioak, komisioak edo finantza-gastuak, tasak, isunak edo zehapenak ordaintzea.
 • Beste entitate batzuei funtsen transferentzia hutsa diren gastuak.
 • Kutxa Fundazioaren iritziz, ekimenarekin zerikusirik ez duten gastuak.

10. Aurkezpen epea

Laguntzak eskatzeko epea 2021eko azaroaren 5ean hasiko da, 9:00etan, eta aurkezteko azken eguna 2021eko abenduaren 9a da, 14:00etan.


11. Ebazpena

Laguntza emateko prozedura norgehiagokakoa izanen da, deialdi eta hautapen prozedura bakarraren bidez. Deialdi honen onuradunak izanen dira puntuaziorik onena lortzen duten entitateak, aurrekontua agortu arte.

Kutxa Fundazioaren Patronatuak, hala badagokio, 2022ko martxoaren 4rako ebaluatu eta ebatziko du deialdi honetan emango diren laguntzen hautaketa, kontsultatzea egoki iritzitako adituen aholkularitzarekin batera. Kutxa Fundazioak erakunde eskatzaile bakoitzari ebazpen honen berri emango dio eta www.kutxa.eus web orriaren bidez eta egokitzat jotzen dituen baliabide eta sare sozialen bidez ere argitara dezake. Oinarri hauetan aurreikusten ez diren gaiak Kutxa Fundazioaren irizpideen arabera ebatziko dira, eta haren erabakiak ezin izango dira errekurritu. Deialdian parte hartzeak berarekin dakar oinarri hauek onartzea.

Irabazi asmorik gabeko entitateek hilabeteko epea izanen dute, jakinarazpena jasotzen dutenetik hasita, hala badagokio, emandako laguntza ukatzeko, ekimena eskabidean aurkeztu zen bezala edo berezko beste arrazoi batzuengatik egin ezin dutelako.


12. Lankidetza hitzarmena

Kutxa Fundazioak lankidetza hitzarmen bat sinatuko du esleituak diren erakunde bakoitzarekin. Laguntzaren zenbatekoa Kutxabanken, S.A.ren kontu batean ordainduko du, bi epetan: laguntzaren %75 lankidetza hitzarmena sinatzean eta gainerako %25a ekimena gauzatzeko azken memoria aurkeztu eta onartu ondoren. Nolanahi ere, 2023ko urtarrilaren 31 baino lehen aurkeztu beharko da.

Jakinarazpena egin eta hilabeteko epean hitzarmena sinatzen ez bada, laguntzaren onuradunari egotz dakiokeen arrazoiren batengatik, uko egin diola ulertuko da.

Hautatutako irabazi asmorik gabeko entitateek laguntzaren xede den ekimena osorik gauzatu dela justifikatu beharko dute, eta, horretarako, hura gauzatzeko azken memoria aurkeztu beharko dute. Memoria horretan, egindako gastuak, ekimena garatzeko lortutako diru-sarrerak eta ordaindutako fakturak jasoko dira. Bigarren ordainketa egin aurretik, Kutxa Fundazioak balidatuko du azken memoria. Azken memoriaren formatua deialdien atarian dago.

Kutxa Fundazioak eskubidea du ordaindutako kopuruak erreklamatzeko, baldin eta ekimena gauzatzen bukatzen ez bada edo ekimena gauzatzen ez bada aurkeztutako agiriekin bat ez datorren moduan. Halaber, entitateak aurkeztutako justifikazio memoria berrikusi ondoren, Kutxa Fundazioak zehazten badu ezarritako baldintzak betetzen ez dituela, ez du laguntzaren gainerako% 25 ordainduko.

GARRANTZITSUA

 • Kutxa Fundazioak behar diren berrikuspenak egin ahal izango ditu deialdiaren bidez babesten dituen ekimenak gauzatzeko.
 • Baldintzen eta oinarrien azken interpretazioa Kutxa Fundazioari dagokio.
 • Oinarrietako edozein atal betetzen ez bada, baztertu eginen da eskaria.
 • Kutxa Fundazioaren erabakia apelaezina da.
 • Deialdira aurkezteak berekin dakar oinarriak onartzea eta Kutxa Fundazioaren oinarriak eta interpretazio irizpideak onartzea.
 • Entitate batek aurkeztutako ekimen bat deialdi honetako laguntzaren onuraduna izateak ez du esan nahi ekimen horrek hurrengo deialdietan ere laguntza jasoko duenik.


Laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak Kutxa Fundazioaren Patronatuak onetsi zituen 2021eko irailaren 30ean.

Imagen Listado
Temática
Fundazioa
Fecha
Imagen Detalle
Fecha Texto
2021ko azaroaren 03a